• MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühenduse poolt asutatud poolt asutatud koolitusasutuse nimi Eesti Meigikunstnike Ühenduse Meigi – ja Grimmikool (edaspidi Meigikool). Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade nr 141872, registrikood 80301431.

 • Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

 • Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitusi iluteeninduse valdkonnas: Meigiõppe baaskursus, Kreatiivmeigi kursus,  Grimmikursus ja lühikursused.

 • Kursused toimuvad kooli veebilehel kajastatud ajakava alusel.

 • Koolituste ja kursuste pikkuse arvestamisealuseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

 • Koolitusel osalevatel õpilastel peavad olema isiklikud töövahendid: palett, spaatel, meigipintslid, pintslipuhastusaine.

 • Kursusel kasutatavad meigitooted on kooli poolt.

 • Õppetöö toimub professionaalse meigisarja: Show Make Up toodetega.

 • Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Grupis kuni 8 inimest, et oleks võimalik individuaalne lähenemine ja suurem tähelepanu igale õpilasele.

 • Meigikool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi välja kirjutamiseks.

 • Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

 • Õppetöö koolis toimub eesti keeles, asjaajamiskeel on eesti keel.

 • Enne kursusele õppima asumist on õpilasel õigus tutvuda kooli õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta.

 • Õpilane on kohustatud täitma kooli poolt kehtestatud sisekorra eeskirju, käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 • Häiriv või kaasõpilasi segava käitumise ei ole lubatud.

 • Õpilane on kohustatud hoidma heaperemehelikult õppevahendeid ja kooli vara. Kui õpilane rikub või kahjustab koolivara, peab õpilane vastutama selle eest ja korvama kahju.

 • Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada kursustel videokaameraid või muid helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolist väljastatud materjale.

 • Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid, õpilase enda nõusolekul.

 • Õpilased peavad pidama kinni ettenähtud töögraafikust.

 • Meigikool pakub õpilastele praktikat, praktikatel osalemine on vabatahtlik ning kõikide õpilaste osalemine ei ole kohustuslik.

 • Õpilased praktiseerivad tundides modellidel. Modellide olemasolu eest hoolitseb iga õpilane ise. Modellide puudumisel praktiseeritakse üksteise peal.

 • Koolituse lõppemisel väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

 • Koolituse lõppemisel väljastatakse tõend, kui õpilane ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kuid õppija võttis osa õppetööst.

 • Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

 • Tunnistusele on märgitud  antud õppekava koolitajad.

 • Tunnistusi ja tõendeid allkirjastab koolituse juht ning kursuse juhendaja. Tunnistused ja tõendid nummerdatakse ning hoitakse kooli andmebaasis.

 • Hindamine toimub vastavates õppekavades väljatoodud korras. Lühikursustel, kus hindamist ei toimu, väljastatakse tõend.

 • Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

 • Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

 • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda kodulehel www.meigikool.ee, kus täidetakse avaldus koolitusel osalemise sooviga. Registreeruda saab e-posti profitest.profitest@gmail.com teel.

 • Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

 • Meigiõppe baaskursus: õppetööst saavad osa võtta isikud alates 18. eluaastast ning kellel on omandatud vähemalt keskharidus (soovituslik). Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel. Otsuse kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli pidaja.

 • Kreatiivmeigi kursus: õppetööst saavad osa võtta isikud, kes on läbinud meigiõppe baaskursuse või omab töökogemust ja on läbinud erialaseid täiendkoolitusi. Meigiõppe baaskursusel omandatud teadmiste ja oskuste väljaselgitamine toimub vestlusel ning vajadusel praktilise töö esitlus modellil (päeva- ja/või õhtumeik). Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel. Otsuse kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli pidaja.

 • Grimmikursus: õppetööst saavad osa võtta isikud, kellel on vähemalt keskharidus (soovituslik) ning kes on läbinud meigiõppe baaskursuse vähemalt 120 akad t ja kreatiivmeigi kursuse 120 akad t ulatuses või omab töökogemust ja on läbinud erialaseid täiendkoolitusi. Eelnevalt omandatud teadmiste ja oskuste väljaselgitamine toimub vestlusel ning vajadusel praktilise töö esitlus modellil (stiilimeik). Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel. Otsuse kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli pidaja.

 • Lühikursused: õppetööst saavad osa võtta isikud, kes on läbinud meigiõppe baaskursuse või omab töökogemust ja on läbinud erialaseid täiendkoolitusi. Meigiõppe baaskursusel omandatud teadmiste ja oskuste väljaselgitamine toimub vestlusel. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel. Otsuse kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli pidaja.

 • Koolituses loobumise korral, tuleb sellest koheselt teavitada koolituse korraldajat e-posti teel: profitset.profitest@gmail.com

 • Koolil on õigus kursust edasi lükata kuni üks kuu või kursus ära jätta, kui enne kursuse algust on õpperühma registreerunuid vähem, kui minimaalne õppijate arv selle rühma puhul ette näeb (vähemalt 6 inimest).

 • Koolituse katkestamisel väljastatakse õpilasele tõend osaletud tundide arvu kohta.

 • Meigikoolil on õigus ühepoolselt õpilane koolist välja arvata mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige: õppemaksu tasumata jätmine, õppija häirib oluliselt õppetööd (ilmub tundi joobeseisundis jne).

 • Koolituse lõppemisel väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

 • Koolituse lõppemisel väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutata, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

 • Meigikoolis kehtib õppemaks, mida on võimalik tasuda arve alusel mitmes osas. Esimene osamakse ettemaksuna 10% õppemaksu summast tuleb tasuda enne õppetöö algust MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühenduse a/arvele. Iga järgnev osamakse vastavalt arvel näidatud maksegraafikule.

 • Meigikoolil on õigus kursust edasi lükata kuni üks kuu või kursus ära jätta, kui enne kursuse algust on õpperühma registreerunuid vähem, kui minimaalne õppijate arv selle rühma puhul ette näeb (vähemalt 6 inimest). Sellisel juhul tagastatakse õppemaks (ettemaks) 100% liselt.

 • Õppemaksu suurus sõltub õpperühma kategooriast ja õppetundide arvust. Ühe akadeemilise tunni (a/t) kestus on nelikümmend viis (45) minutit. Õppemaks tasutakse MTÜ Eesti Meigikunstnike arveldusarvele Swedbank või Meigikooli kantseleisse vastavalt esitatud arvele.

 • Kui Õppija ei ole ettenähtud kuupäevaks õppemaksu tasunud ega ole selle hilisemaks tasumiseks kirjalikku avaldust esitanud, võib Meigikool Õppija nimekirjast välja arvata.

 • Koolitusest loobumise teatamisel enne koolituse algust tagastatakse 100% õppemaksust.

 • Kool ei tagasta tasutud ettemaksu koolitusele või kursusele tulemata jätmisel, kui õpilane ei ole sellest eelnevalt ette teatanud.

 • Õppija loobumisel õppetööst õppeprotsessi jooksul arvestatakse õppemaks vastavalt osaletud tundidele.

 • Õppija loobumisel õppetööst õppeprotsessi jooksul ilma, et ta oleks kirjalikult sellest ette teatanud, kuuluvad tasumisele õppetunnid kuni Õppija poolt teate jõudmisest meigikooli esindajani.

 • Õppija või temast sõltuvate isikute pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel, mis kestab vähemalt ühe kuu (30 päeva), on Õppijal võimalik esitada avaldus Meigikooli esindajale ja taotleda osalist tagasimaksu.

 • Meigikool jätab endale õiguse õppetasu tõstmiseks uue koolituse välja kuulutamisel. Koolituse vältel õppetasu ei tõsteta.

 • Kursuste õppemaksule soodustusi ei ole.