Kutse andmise kord

Kutse andmise kord on kinnitatud KINNITATUD Kultuuri Kutsenõukogu 01.11.2016 otsusega nr 3 jumestaja, tase 4;  grimeerija, tase 5; jumestuskunstnik, tase 6; grimmikunstnik, tase 6 kutsetele.

1. ÜLDOSA

1.1 Kutse andmise kord (edaspidi Kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:

  • jumestaja, tase 4;
  • grimeerija, tase 5;
  • jumestuskunstnik, tase 6;
  • grimmikunstnik, tase 6.

1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.
1.3 Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet – tunnustada inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagada võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel.
1.4. Eesti Meigikunstnike Ühendus on punktis 1.1 loetletud kutsete kutset andev organ ehk kutse andja (edaspidi KA).
1.5 Kutse- ja hindamiskomisjoni(de) volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.
1.6 Kutse- ja hindamiskomisjon(id) lähtub (lähtuvad) oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jt KA kehtestatud juhenditest.
1.7 Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest erineda.
1.8 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepaneku alusel.
1.9 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.
1.10 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.
1.11 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

2. KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused
2.1.1 Kutse jumestaja, tase 4 taotlemise eeltingimused on:
– omandatud keskharidus,
– jumestaja täiendkoolituse läbimine mahus 120 akad tundi,
– läbitud erialane praktika 80 akad tunni ulatuses või portfoolio.

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

2.1.2 Kutse grimeerija, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
– omandatud keskharidus,
– grimeerija täiendkoolituste läbimine mahus 400 akad tundi,
– ettenähtud grimeerija praktika läbimine 100 akad tunni ulatuses või portfoolio

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

2.1.3 Kutse jumestuskunstnik, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
– omandatud keskharidus,
– jumestaja täiendkoolituse läbimine mahus 400 akad tundi (sealhulgas erialane baaskoolitus vähemalt 120 akad tundi ning eriala toetavad täiendkoolitusi vähemalt 280 akad tundi)
– vähemalt kolmeaastane töökogemus.

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähtud kolmeaastast töökogemust, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

2.1.4 Kutse grimmikunstnik, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
– omandatud keskharidus,
– grimmikunstniku täiendkoolituse läbimine mahus 600 tundi (sealhulgas eriala toetavaid täiendõppeid)
– vähemalt viieaastane erialane töökogemus

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähtud viieaastast töökogemust, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

2.2. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
2.2.1 Kutse jumestaja, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
– avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
– koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
– koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
– tunnistuse või diplomi koopia erialase täiendkoolituse (jumestuse baasteadmiste omandamine) läbimisest 120 akad tunni ulatuses;
– koopia dokumendist erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega (80 akad tunni ulatuses);
– portfoolio (juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus; vt 2.1.1);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2.2 Kutse grimeerija, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
– avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
– koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
– koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
– tunnistuste koopiad erialase ja/või eriala toetavate koolituste läbimise kohta vastavalt nõutud mahule (400 akad tundi);
– koopia dokumendist erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega (100 akad tundi);
– portfoolio (juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus; vt 2.1.2);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2.3 Kutse jumestuskunstnik, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
– avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
– koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
– koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
– CV;
– koopia tunnistusest erialase baaskoolituse läbimise kohta vastavalt nõutud mahule (120 akad tundi);
– koopia tunnistusest eriala toetavate koolituste läbimise kohta vastavalt nõutud mahule (280 akad tundi);
– portfoolio (juhul, kui taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähtud kolmeaastast töökogemust; vt 2.1.3);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2.4 Kutse grimmikunstnik, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
– avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
– 
koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
– koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
– CV;
– koopiad tunnistustest erialase ja/või eriala toetavate koolituste läbimise kohta vastavalt nõutud mahule (600 akad tundi);
– portfoolio (juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähtud viieaastast töökogemust; vt 2.1.4);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.3. Kutse taastõendamise eeltingimused
2.3.1 Kutse jumestaja, tase 4 taastõendamise eeltingimused on:
jumestaja, tase 4 kutsekutsetunnistus, kui kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu soovituslik on jumestaja täiendkoolituste läbimine.

2.3.2 Kutse grimeerija, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:
grimeerija, tase 5 kutse, kui kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu soovituslik on grimeerija täiendkoolituste läbimine.

2.3.3 Kutse jumestuskunstnik, tase 6 taastõendamise eeltingimused on: jumestuskunstnik, tase 6 kutse, kui kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu soovituslik on jumestuskunstniku täiendkoolituste läbimine.

2.3.4 Kutse grimmikunstnik, tase 6 taastõendamise eeltingimused on: grimmikunstnik, tase 6 kutse, kui kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu soovituslik on grimmikunstniku täiendkoolituste läbimine.

2.4 Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid
2.4.1 Kutse jumestaja, tase 4 taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:
– avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
– koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
– jumestaja, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
– essee (pikkusega 300-500 sõna (üks A4 lehekülg). Essee sisu: kutse taotleja suhtumine erialasesse töösse, olulised momendid jumestaja kutsetöös. Täpsem sisuseletus avaldatakse KA, Eesti Meigikunstnike Ühenduse kodulehel);
– soovituslikult tunnistuste koopiad erialase täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest;
– portfoolio (kutse taotlejad, kes kutse esmasel taotlemisel on juba esitanud portfoolio, esitavad täiendatud portfoolio, mis näitab erialast arengut, töid, mis on tehtud kutse esmataotluse ja taastõendamise vahepealsel ajal; sisaldab vähemalt 10 uut tööd);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.4.2 Kutse grimeerija, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:
– avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
– koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
– grimeerija, tase 5 kutsetunnistuse koopia;
– essee (pikkusega 300-500 sõna (üks A4 lehekülg). Essee sisu: kutse taotleja suhtumine erialasesse töösse, olulised momendid grimeerija kutsetöös. Täpsem sisuseletus avaldatakse kutse andja, Eesti Meigikunstnike Ühenduse kodulehel);
– soovituslikult tunnistuste koopiad erialase täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest;
– 
portfoolio (kutse taotlejad, kes kutse esmasel taotlemisel on juba esitanud portfoolio, esitavad täiendatud portfoolio, mis näitab erialaseid arenguid, töid, mis on tehtud kutse esmase- ja taastaotlemise vahepealsel ajal; sisaldab vähemalt 10 uut tööd);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.4.3 Kutse jumestuskunstnik, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:
– avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
– koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
– jumestuskunstnik, tase 6 kutsetunnistuse koopia;
– essee (pikkusega 300-500 sõna (üks A4 lehekülg). Essee sisu: kutse taotleja suhtumine erialasesse töösse, olulised momendid grimeerija kutsetöös. Täpsem sisuseletus avaldatakse kutse andja, Eesti Meigikunstnike Ühenduse kodulehel);
– soovituslikult tunnistuste koopiad erialase täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest;
– portfoolio (kutse taotlejad, kes kutse esmasel taotlemisel on juba esitanud portfoolio, esitavad täiendatud portfoolio, mis näitab erialast arengut, töid, mis on tehtud kutse esmase- ja taastaotlemise vahepealsel ajal; sisaldab vähemalt 10 uut tööd);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.4.5 Kutse grimmikunstnik, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:
– avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
– koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
– grimmikunstnik, tase 6 kutsetunnistuse koopia;
– essee (pikkusega 300-500 sõna (üks A4 lehekülg). Essee sisu: kutse taotleja suhtumine erialasesse töösse, olulised momendid grimeerija kutsetöös. Täpsem sisuseletus avaldatakse kutse andja, Eesti Meigikunstnike Ühenduse kodulehel);
– soovituslikult tunnistuste koopiad erialase täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest;
– pottfoolio; Kutse taotlejad, kes kutse esmasel taotlemisel on juba esitanud portfoolio, esitavad täiendatud portfoolio, mis näitab erialast arengut, töid, mis on tehtud kutse esmase- ja taastaotlemise vahepealsel ajal; sisaldab vähemalt 10 uut tööd);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.5 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

3. TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutsete jumestaja, tase 4, grimeerija, tase5, jumestuskunstnik, tase6 ja grimmikunstnik, tase 6 hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites, mis on leitavad KA kodulehel www.meigikool.ee.

Kutsete jumestaja, tase 4 ja grimeerija, tase 5 kompetentsuse hindamisviisid:
– kirjalik töö,
– praktiline töö,
– intervjuu.

Kutsete jumestuskunstnik, tase 6 ja grimmikunstnik, tase 6 kompetentsuse hindamisviisid:
– portfoolio,
– praktiline töö,
– intervjuu.

Kutsete jumestaja, tase 4, grimeerija, tase 5, jumestuskunstnik, tase6 ja grimmikunstnik, tase 6 kompetentsuse hindamisviisid taastõendamisel:
– portfoolio,
– essee.

4. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE

4.1 KA kuulutab kutse andmise välja üks korda aastas.

4.2 KA loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:
– avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,
– hindamiste toimumise ajad,
– tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
– muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

5. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

5.1. Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.
5.2 KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.
5.4 Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
5.5 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.
5.6 KA väljastab kutsetunnistuse 60 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
5.7 KA-l on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
– kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
– kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
– kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

5.8 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne.
5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
5.10 Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.

6. KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.
– Jumestaja, tase 4 kutsetunnistus on kehtib viis aastat
– Grimeerija, tase 5 kutsetunnistus kehtib viis aastat
– Jumestuskunstnik, tase 6 kutsetunnistus kehtib seitse aastat
– Grimmikunstnik, tase 6 kutsetunnistus kehtib seitse aastat

7. KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra, milles sätestatakse:
– kutsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ja kvoorumi määratlemine,
– kutsekomisjoni otsuste vastuvõtmine ja protokollimine,
– taotleja avalduse ja muude dokumentide vastuvõtmise ning menetlemise korraldamine,
– hindamiskomisjoni moodustamine, ülesanded ja töö korraldamine,
– kutse- ja hindamiskomisjoni liikmete töö tasustamise põhimõtted.

8. KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS

Kutsekomisjoni tööd korraldab konkursiga valitud kutse andja. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1) Tööandjad:
Margit Müürisepp, Margit Makeup OÜ
Taimi Lume, RO Estonia, juhtiv grimeerija

2) Töötajad/spetsialistid:
Aimi Etverk, Nuku SA, grimmikunstnik
Tiina Leesik, GrimmiGrupp OÜ, grimmikunstnik

3) Koolitajad:
Liia Viitas, Eesti Meigikunstnike Ühenduse Meigi-ja Grimmikool MTÜ, kooli pidaja
Janika Olup, Vanad ja Kobedad OÜ Grimmikool, kooli pidaja

4) Muud osapooled:
Gerly Tinn, kunstnike esindaja, Eesti lavastuskunstnike Liit, kostüümikunstnik

9. NÕUDED KUTSEKOMISJONI LIIKMETELE

9.1. Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.
9.2 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet jumestaja ja grimeerija kutsealast ja eripärast.
9.3 Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult

10. NÕUDED HINDAMISKOMISJONI LIIKMETELE

10.1 Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
– jumestaja ja grimeerija kutsealane kompetentsus,
– jumestaja ja grimeerija kutsesüsteemialane kompetentsus,
– jumestaja ja grimeerija hindamisalane kompetentsus,

10.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

11. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.