Jumestaja, tase 4

Jumestaja, tase 4, kutset saab taotleda kutseeksamil.

Järgmise kutseeksami toimumise aega vaata SIIT!

Eeltingimused: Keskharidus, jumestaja täienduskoolituse läbimine mahus 120 akad t, läbitud erialane praktika 80 akad t ulatuses või portfoolio.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
1. avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
4. tunnistuse või diplomi koopia erialase täiendkoolituse (jumestuse baasteadmiste omandamine) läbimisest;
5. koopia dokumendist erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega;
6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Eksami tasu 224,92€ kuulub tasumisele: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus IBAN EE282200221049554422

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

  • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne ) või paberkandjal;
  • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 10 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema;
  • Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus, pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus;
  • Võtmesõnaks – mitmekesisus;
  • Fotod – esitatavad lähivõtetena.

Kutse andmisega seotud INFO

Lisainfo kutsestandarditest ka KUTSEKOJA lehel.